Język angielski dla sektora turystycznego (EFT), English for Tourism

Turystyka jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów na świecie, dlatego też LCCI IQ przygotowało kwalifikacje EFT specjalnie z myślą o kandydatach, którzy są zatrudnieni lub planują podjęcie pracy w tym dynamicznie rozwijającym się sektorze. Egzamin English for Tourism:

 • jest uznanym na świecie certyfikatem potwierdzającym zarówno umiejętności językowe, jak i kwalifikacje zawodowe z szeroko rozumianej branży turystycznej;
 • jest niezbędny dla osób, których celem jest efektywna komunikacja w relacjach zawodowych w sektorze turystycznym;
 • EFT Level 2 zdany na ocenę ‘Pass with Merit’ lub ‘Pass with Distinction’ (poziom B2) stanowi dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.
 • EFT Level 2 zdany na ocenę ‘Pass with Merit’ lub ‘Pass with Distinction’ (poziom B2) jest dokumentem poświadczającym znajomość języka angielskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
 • Certyfikat EFT to niezwykle cenny dodatek do CV - pomaga w zdobyciu pracy w firmach i instytucjach na całym świecie.
 • Egzamin EFT jest postrzegany jako element doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji kadry.
 • Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu EFT Level 2 gwarantuje zaliczenie lektoratu na dziesiątkach uczelni w Polsce.
 • Jest dostępny na 2 poziomach zaawansowania;
 • Składa się z 2 niezależnych części które można zdać razem lub oddzielnie:
 • Ustnej, Spoken  English for Turism (SEfT);
 • Pisemnej, Writen English for Turism (WEfT) i
 • ma przyjazny dla kandydata format, który opracowano w oparciu o autentyczne, codzienne sytuacje z branży turystycznej.
 • Sugerowany czas przygotowania do egzaminu to min. 70-80 godzin lekcyjnych w przypadku EFT Level 1 i 80-90 godzin dla EFT Level 2.

Egzamin EFT Level 1

Przeznaczony jest dla osób, których celem jest zdobycie umiejętności efektywnej komunikacja w relacjach zawodowych w sektorze turystycznym. Sprawdza on podstawowe, praktyczne umiejętności kandydata w zakresie profesjonalnej obsługi klienta, począwszy od pierwszego kontaktu poprzez poszczególne etapy współpracy oraz wiedzę z zakresu podstawowej korespondencji biurowej, interpretacji i przetwarzania danych oraz sporządzania standardowej dokumentacji.

Kandydaci pomyślnie zaliczając egzamin na poziomie level 1, będą:

 • potrafili profesjonalnie obsłużyć klienta biura podróży na różnych etapach kontaktu z nim
 • znali specjalistyczny język używany w sektorze turystycznym,
 • znali specyfikę różnych form wypoczynku, podróżowania i zakwaterowania,
 • potrafili tworzyć proste biznesowe komunikaty.

Writen English for Turism (WEfT) level 1

Zadania egzaminacyjne:

 • udzielenie odpowiedzi na pytania po przeanalizowaniu przedstawionych w tekście informacji z zakresu biznesu/turystyki bazującego na rozmaitych, autentycznych źródłach takich jak: przewodniki, materiały szkoleniowe, mapy, plany, programy i wykazy;
 • sporządzenie dłuższego tekstu użytkowego; kandydat ma za zadanie wykazać się umiejętnością napisania np. listu lub notatki służbowej zgodnie z wymogami polecenia oraz w oparciu o informacje przedstawione w zadaniu pierwszym;
 • kontynuacja lub rozwinięcie poprzedniego zadania, wymaga od kandydata napisania faxu, wiadomości, instrukcji lub ogłoszenia lub też wypełnienia formularza celem uzyskania lub udzielenia dodatkowych informacji czy też dokonania rezerwacji;
 • napisanie faxu, notatki służbowej, ogłoszenia lub stosownej wiadomości, itp. w odpowiedzi na zmiany dotychczasowych ustaleń sprecyzowane w poleceniu. Zadanie to  wiąże się z reorganizacją planów, ponownym przeliczeniem kosztów, modyfikacją lub odwołaniem rezerwacji itp.

Podczas egzaminu zdający może korzystać ze słownika i kalkulatora.

Komponenty egzaminu:

Egzamin Pisemny trwa 2 godziny. Kandydat odpowiada na 4 pytania dotyczące ww.  zagadnień.

Oceny z Writing English for Tourism

Pass 50% poprawnych odpowiedzi

Merit 60% poprawnych odpowiedzi

Distinction 75% poprawnych odpowiedzi

Spoken  English for Turism (SEfT) level 1

Część ustna (SEFT) trwa ok. 20 min. i składa się z 2 części

 • Part 1 - Topic discussion - dyskusja z egzaminującym w oparciu o sprecyzowane w poleceniu zagadnienia, które łączy jeden konkretny temat przewodni, np. podróż lotnicza.
 • Part 2 - Role-play - kandydat wciela się w rolę osoby pracującej w branży turystycznej (np. pracownika biura podróży), a egzaminator przyjmuje rolę klienta. Zadanie polega na przeprowadzeniu rozmowy sterowanej, zgodnie ze scenariuszem podanym w zadaniu.

Kandydat nie może robić żadnych notatek.

Oceniana jest płynność wypowiedzi, słownictwo, gramatyka oraz akcent.

Egzamin jest przeprowadzany i nagrywany przez egzaminatora z Akredytowanego Centrum Egzaminacyjnego LCCI IQ w siedzibie Centrum i przesyłany do EDI do oceny prze egzaminatora EDI.

Kandydaci zainteresowani przystąpieniem do egzaminu EFT level 1 mogą skorzystać z procedury “na żądanie”, w dowolnie wybranym terminie w jednym z  Akredytowanych Centrów Egzaminacyjnych LCCI International Qualifications.

Przykłady Past Paper i Model Answers można znaleźć korzystając z wyszukuwarki: Qualification Search

Egzamin EFT Level 2

podobne jak EFT Level 1 sprawdza praktyczne umiejętności kandydata w zakresie profesjonalnej obsługi klienta, począwszy od pierwszego kontaktu poprzez poszczególne etapy współpracy oraz wiedzę z zakresu korespondencji biurowej, interpretacji i przetwarzania danych oraz sporządzania standardowej dokumentacji., wymaga jednak wykazania się większą poprawnością językową, znacznie bogatszym słownictwem specjalistycznym oraz wszechstronną wiedzą z zakresu usług turystycznych. Od kandydata oczekuje się skutecznej komunikacji w sytuacjach biznesowych oraz biegłości w rozumieniu i formułowaniu typowej dokumentacji i tekstów użytkowych.

Egzamin EFT Level 2 przeznaczony  jest do kandydatów zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych czy też awansem zawodowym w sektorze turystycznym w kraju lub za granicą. To egzamin dla osób, które potrafią w pełni samodzielnie funkcjonować w środowisku pracy i myślą o objęciu stanowiska menedżerskiego.

EFT Level 2 zdany na ocenę ‘Pass with Merit’ lub ‘Pass with Distinction’ (poziom B2) stanowi dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

EFT Level 2 zdany na ocenę ‘Pass with Merit’ lub ‘Pass with Distinction’ (poziom B2) jest dokumentem poświadczającym znajomość języka angielskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

Kandydaci pomyślnie zaliczając egzamin EFT na poziomie level 2, będą:

 • potrafili profesjonalnie obsłużyć klienta biura podróży na różnych etapach kontaktu z nim,
 • umieli opracować materiały promocyjne (ulotki, broszury, reklamy)
 • umieli sporządzać raporty, notatki, zawiadomienia,
 • potrafili sporządzić plan podróży,
 • sporządzać kalkulację kosztów w zależności od oczekiwań klienta
 • znali specjalistyczny język używany w sektorze turystycznym,
 • znali specyfikę różnych form wypoczynku, podróżowania i zakwaterowania,
 • potrafili tworzyć proste biznesowe komunikaty.

Writen English for Turism (WEfT) level 2

Zadania egzaminacyjne:

 • udzielenie odpowiedzi na pytania po przeanalizowaniu przedstawionych w tekście informacji z zakresu biznesu/turystyki bazującego na rozmaitych, autentycznych źródłach takich jak: przewodniki, materiały szkoleniowe, mapy, plany, programy. Może wymagać dokonania obliczeń,
 • sporządzenie dłuższego tekstu użytkowego; kandydat ma za zadanie wykazać się umiejętnością napisania np. listu lub notatki służbowej zgodnie z wymogami polecenia oraz w oparciu o informacje przedstawione w zadaniu pierwszym;
 • kontynuacja lub rozwinięcie poprzedniego zadania, wymaga od kandydata napisania listu, ulotki, broszury, instrukcji lub ogłoszenia lub też wypełnienia formularza celem uzyskania lub udzielenia dodatkowych informacji czy też dokonania rezerwacji;
 • napisanie listu, faxu, notatki służbowej, lub stosownej wiadomości, itp. w odpowiedzi na zgłoszony problem czy zażalenie gościa hotelowego lub klienta biura turystycznego.

Podczas egzaminu zdający może korzystać ze słownika i kalkulatora.

Komponenty egzaminu:

Egzamin Pisemny trwa 2,5  godziny. Kandydat odpowiada na 4 pytania dotyczące ww.  zagadnień.

Oceny z Writing English for Turism

Pass 50% poprawnych odpowiedzi

Merit 60% poprawnych odpowiedzi

Distinction 75% poprawnych odpowiedzi

Spoken  English for Turism (SEfT) Level 2

Część ustna (SEFT) trwa ok. 20 min. i składa się z 2 części:

 • Part 1 - Topic discussion - dyskusja z egzaminującym w oparciu o sprecyzowane w poleceniu zagadnienia, które łączy jeden konkretny temat przewodni, np. podróż lotnicza.
 • Part 2 - Role-play - kandydat wciela się w rolę osoby pracującej w branży turystycznej (np. pracownika biura podróży), a egzaminator przyjmuje rolę klienta. Zadanie polega na przeprowadzeniu rozmowy sterowanej, zgodnie ze scenariuszem podanym w zadaniu.

Oceniana jest płynność wypowiedzi, słownictwo, gramatyka oraz akcent.

Egzamin jest przeprowadzany i nagrywany przez egzaminatora z Akredytowanego Centrum Egzaminacyjnego LCCI IQ w siedzibie Centrum i przesyłany do EDI do oceny prze egzaminatora EDI.

Kandydaci zainteresowani przystąpieniem do egzaminu EFT level mogą skorzystać z procedury “na żądanie”, w dowolnie wybranym terminie w jednym z  Akredytowanych Centrów Egzaminacyjnych LCCI International Qualifications.

Przykłady Past Paper i Model Answers można znaleźć korzystając z wyszukuwarki: Qualification Search

© 2013 | Stworzone przez dibby.pl