Język angielski dla businesu (EFB) English for Busines

Egzaminy English for Business są egzaminami z języka angielskiego, których celem jest sprawdzenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w świecie biznesu.

Poziomy zaawansowania

Preliminary A1 w skali CEFR lub A2 w skali CERF (Breakthrough/Waystage)

Level 1 A2 w skali CEFR lub B1 w skali CEFR (Waystage/Threshold)

Level 2 B1 w skali CEFR lub B2 w skali CEFR (Treshold/Vantage)

Level 3 B2 w skali CEFR lub C1 w skali CEFR (Vantage/Proficiency)

Level 4 C1 w skali CEFR lub C2 w skali CEFR (Proficiency/Mastery)

EFB to najczęściej wybierany przez zdających egzamin LCCI. Jest owocem nowatorskiego, profesjonalnego podejścia do egzaminów językowych. Bazuje na autentycznych materiałach i sytuacjach ze świata biznesu.

Certyfikat English for Business daje podstawę do zaliczenia lektoratów na wielu polskich uczelniach i uzyskanie oceny bardzo dobrej lub celującej, umożliwia uczestnictwo w międzynarodowych programach wymiany studentów oraz  zdobycie wymarzonej pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Brytyjska organizacją zajmującą się przyjmowaniem podań na przeszło 40 000 kierunków studiów w Wielkiej Brytanii, The Universities and Colleges Admissions Service (UCAS)  honoruje English for Business (EFB) - pass od poziomu Level 3.

Kandydaci zainteresowani zdobyciem certyfikatu  EFB na wybranym  poziomie, mogą zdawać egzamin w jednej z trzech światowych serii egzaminacyjnych lub skorzystać z dogodnej procedury „On demand” na żądanie, w dowolnie wybranym terminie w jednym z kilkudziesięciu Akredytowanych Centrów Egzaminacyjnych LCCI International Qualifications.

Wymagania: od  zdających egzamin EFB wymagana jest przede wszystkim umiejętność precyzyjnego zrozumienia tekstu oraz wyrażania się w języku angielskim w formie pisemnej. Zachowana musi być odpowiednia dla danej sytuacji lub scenariusza forma, ton i zawartość merytoryczna wypowiedzi.

W celu uzyskania dodatkowego potwierdzenia swoich kwalifikacji kandydat może przystąpić do części ustnej (Speaking) oraz do części ze słuchu (Listening). 

Obok oceny kandydata na certyfikacie widnieje wynik procentowy, oraz odpowiadający mu poziom biegłości językowej CEFR.

Na egzaminach English for Business akceptowane są wszystkie odmiany j. angielskiego (brytyjska, północno-amerykańska, australijska) pod warunkiem, iż kandydat konsekwentnie stosuje wybraną odmianę.

W trakcie egzaminu kandydat ma prawo do użycia słownika jedno- lub dwujęzycznego.

Każdy z poziomów, od Preliminary do Level 4 składa się z obligatoryjnej części pisemnej (Reading and Writing), oraz opcjonalnych części: ustnej (Speaking)  i rozumienia ze słuchu (Listening).

Oceny z części Reading and Writing

Pass 50% poprawnych odpowiedzi

Merit 60% poprawnych odpowiedzi

Distinction 75% poprawnych odpowiedzi

Pozimy zaawansowania:

 • Preliminary A1 w skali CEFR lub A2 w skali CERF (Breakthrough/Waystage)
 • Level 1         A2 w skali CEFR lub B1 w skali CEFR (Waystage/Threshold)
 • Level 2         B1 w skali CEFR lub B2 w skali CEFR (Treshold/Vantage )
 • Level 3         B2 w skali CEFR lub C1 w skali CEFR (Vantage/Proficiency)
 • Level 4         C1 w skali CEFR lub C2 w skali CEFR (Proficiency/Mastery)

Kandydaci zainteresowani przystąpieniem do wybranego poziomu egzaminu EFB, mogą zdawać go w jednej z trzech serii egzaminacyjnych lub skorzystać z procedury “na żądanie”, w dowolnie wybranym terminie w jednym z Akredytowanych Centrów Egzaminacyjnych LCCI International Qualifications.

Przykłady Past Paper i Model Answers można znaleźć korzystając z wyszukuwarki: Qualification Search

EFB Preliminary

Egzamin English for Business na poziomie Preliminary skierowany jest do kandydatów, którzy po raz pierwszy spotykają się z tematyką biznesową w języku angielskim. Kandydaci pomyślnie zaliczając egzamin na tym poziomie, będą:

 • rozumieć podstawowe dane, fakty i polecenia
 • formułować proste teksty i wypowiedzi według zadanych schematów
 • formułować dane pisemne w czytelny i zrozumiały sposób
 • podjąć na podstawie informacji zawartych w materiałach wymagane działania
 • rozumieć prosty mówiony język biznesowy
 • uczestniczyć w krótkiej rozmowie.  

Obowiązkowa część: Reading and Writnig trwa 1,5 godziny. Kandydat odpowiada na pytania dotyczące ww.  zagadnień.

Opcjonalna część:

 1. Speaking trwa 11 minut ( w tym 5 minut przygotowania)
 2. Listening trwa 20 minut. Kandydat proszony jest o udzielenie odpowiedzi na 25 krótkich pytań.

Oceny z części Reading and Writing

Pass 50% poprawnych odpowiedzi

Merit 60% poprawnych odpowiedzi

Distinction 75% poprawnych odpowiedzi

Na Certyfikacie EFB Preliminary Level zdanym na pass widnieje wynik A1 w skali CEFR  (Breakthrough)

Na Certyfikacie EFB Preliminary Level  zdanym na Merit lub Distinction widnieje wynik A2 w skali CEFR (Waystage )

EFB Level 1

Egzamin English for Business na poziomie pierwszym skierowany jest do kandydatów, którzy spotkali się już zagadnieniami biznesowymi w języku angielskim i opanowali je w stopniu podstawowym. Kandydaci pomyślnie zaliczając egzamin na tym poziomie, będą:

 • rozumieć komunikaty dotyczące nieskomplikowanych zagadnień biznesowych
 • czytać, interpretować i odpowiadać na proste wiadomości i teksty biznesowe
 • Wykorzystywać wiedzę z zakresu korespondencji biurowej w celu stworzenia standardowych dokumentów, takich jak podstawowe raporty i zamówienia, wykresy i tabele
 • umieli napisać krótką notatkę służbową z konsekwentnym użyciem stylu pisma biznesowego na podstawie zadanych poleceń.
 • uczestniczyć w krótkich konwersacjach.

Zadania egzaminacyjne:

 1. napisanie krótkiej notatki służbowej  lub listu z konsekwentnym użyciem stylu pisma biznesowego na podstawie zadanych poleceń.
 2. rozumienie komunikatu dotyczącego nieskomplikowanych zagadnień biznesowych
 3. umiejętność interpretacji i przetwarzania informacji biznesowej
 4. przeformułowania danych i informacji biznesowych (wykresy, diagramy).

Komponenty egzaminu:

Obowiązkowa część: Reading and Writnig trwa 2 godziny. Kandydat odpowiada na 4 pytania dotyczące ww.  zagadnień.

Opcjonalna część:

 1. Speaking trwa 12 minut ( w tym 5 minut przygotowania)
 2. Listening trwa 30 minut. Kandydat proszony jest o udzielenie odpowiedzi na 30 pytań.

Oceny z części Reading and Writing

Pass 50% poprawnych odpowiedzi

Merit 60% poprawnych odpowiedzi

Distinction 75% poprawnych odpowiedzi

Na Certyfikacie EFB Level 1  zdanym na pass widnieje wynik A2 w skali CEFR  (Waystage)

Na Certyfikacie EFB Level 1  zdanym na Merit lub Distinction widnieje wynik B1 w skali CEFR (Threshold)

EFB Level 2

Egzamin English for Business na poziomie drugim skierowany jest do kandydatów, którzy potrafią już skutecznie komunikować się w sytuacjach biznesowych i wymagają w tym zakresie jedynie wsparcia. Kandydaci pomyślnie zaliczając egzamin na tym poziomie, będą:

 • podejmować działania adekwatne do dostępnych informacji i poleceń,
 • dokonywać trafnego wyboru najważniejszych części w otrzymanych instrukcjach,
 • tworzyć wszelkiego rodzaju korespondencje biznesowe: notatki, ulotki, ogłoszenia, raporty, artykuły, listy,
 • dostosowywać rodzaj formatu i kształtu dokumentu do formy komunikacji,
 • dostosowywać i zamieniać elementy tekstów, formę, ton, wygląd odpowiedzi  zgodnie z wymogami podanej sytuacji,
 • rozumieć wypowiedzi biznesowe na danym poziomie,
 • uczestniczyć w konwersacji.

Zadania egzaminacyjne:

 • listy biznesowe
 • ulotki reklamowe
 • raporty biznesowe
 • memorandum
 • notatki firmowe.

Komponenty egzaminu EFB 2

Obowiązkowa część: Reading and Writnig trwa 2,5 godziny. Kandydat odpowiada na 4 pytania dotyczące ww.  zagadnień.

Opcjonalna część:

1.  Speaking trwa 13 minut

2.  Listening trwa 25 minut. Kandydat proszony jest o udzielenie odpowiedzi na 30 pytań

Oceny z części Reading and Writing

Pass 50% poprawnych odpowiedzi

Merit 60% poprawnych odpowiedzi

Distinction 75% poprawnych odpowiedzi

Na Certyfikacie EFB Level 2  zdanym na pass widnieje wynik B1 w skali CEFR  (Threshold)

Na Certyfikacie EFB Level 2  zdanym na Merit lub Distinction widnieje wynik B2 w skali CEFR (Vantage).

EFB Level 2 on-screen

Korzyści zdawania egzaminu w wersji elektronicznej:

 • Przejrzysty format
 • możliwość dostosowania widoku ekranu do specyficznych potrzeb zdającego (np. powiększanie wielkości czcionki.
 • Wykorzystanie znanego edytora tekstu
 • podgląd na zegar odliczający czas egzaminu
 • może być dostarczony off-time, nie ma potrzeby połączenia internetowego podczas testu.
 • możliwość dokonywania poprawek bez konieczności zaczynania testu od początku
 • przyjazny dla kandydatów którym pisanie odręczne sprawia trudności
 • wyjątkowa dostępność: rejestracja 24 godziny przed podejściem do egzaminu
 • wyniki szybciej dostarczane są kandydatowi.
 • pozwalają na zaprezentowanie przez kandydata praktycznych umiejętności niezbędnych w realnym środowisku pracy.

Instrukcja video wersji elektronicznej egzaminu EFB level 2

EFB Level 3

Egzamin English for Business na poziomie trzecim przeznaczony jest dla kandydatów, którzy legitymują się głęboką znajomością biznesowego języka angielskiego i w większości sytuacji potrafią posługiwać się nim efektywnie.

Cel egzaminu :

Umożliwienie kandydatom rozwijania zdolności do:

 • zrozumienia  i stosowania  języka angielskiego w różny sposób w wielu kontekstach działalności gospodarczej
 • biegłego stosowania odpowiednich form, tonu i stylu wypowiedzi, tworzenie szeregu dokumentów biznesowych dla różnych odbiorców i celów
 • przyjęcia koniecznej w danym scenariuszu biznesowym roli w celu wykonania konkretnego zadania w imieniu swojego pracodawcy
 • rozumienia języka angielskiego biznesowego mówionego,
 • uczestniczenia w rozmowach i dyskusjach
 • przedstawienia ustnej prezentacji na temat związany z działalnością gospodarczą.

Zadania egzaminacyjne:

1. Tworzenie listu biznesowego

2. Sporządzenie wewnętrznego raportu firmy

3  Zrozumienie tekstu związanego z działalnością gospodarczą

4 Przekształcenie biznesowego tekstu przeformułowanie informacji i danych.

Komponenty egzaminu EFB 3

Obowiązkowa część: Reading and Writnig trwa 3 godziny. Kandydat odpowiada na 4 pytania dotyczące ww.  zagadnień.

Opcjonalna część:

 1. Speaking trwa 15 minut
 2. Listening trwa 25 minut. Kandydat proszony jest o udzielenie odpowiedzi na 30 pytań.

Oceny z części Reading and Writing

Pass 50% poprawnych odpowiedzi

Merit 60% poprawnych odpowiedzi

Distinction 75% poprawnych odpowiedzi

Na Certyfikacie EFB Level 3  zdanym na Pass widnieje wynik B2 w skali CEFR  (Vantage)

Na Certyfikacie EFB Level 3  zdanym na Merit lub Distinction widnieje wynik C1 w skali CEFR (Proficiency).

Kandydaci, którzy zdali EFB level 3 mogą poszerzać swoje kompetencje zdobywając dodatkowe kwalifikacje   Dyplom dla międzynarodowych menedżerów, Diploma in Business English for International Managers.

EFB Level 4

Egzamin English for Business na poziomie 4 przeznaczony jest dla kandydatów, którzy biegle orientują się we wszystkich aspektach biznesowego języka angielskiego. Jest on tym samym potwierdzeniem najwyższych kwalifikacji językowych i zawodowych w dziedzinie biznesu.

Cel egzaminu:

Umożliwienie kandydatom rozwijania zdolności do:

 • zrozumienia autentycznych tekstów biznesowych
 • pisania po angielsku na wiele różnych sposobów i dania dowodu znajomości szerokiej gamy zagadnień biznesowych.
 • słuchania i rozumienia tekstów biznesowych, takich jak: rozmowy, ogłoszenia, biuletyny informacyjne itp. pisma,
 • ustnego wypowiadania się  w sprawach handlowych lub zawodowych w sposób jasny i szczegółowy z zastosowaniem odpowiedniego stylu wypowiedzi,
 • uczestniczenia w rozmowach i negocjacjach,
 • biegłego stosowania odpowiednich form, tonu i stylu wypowiedzi, tworzenie szeregu dokumentów biznesowych dla różnych odbiorców i celów
 • przyjęcia koniecznej w danym scenariuszu biznesowym roli w celu wykonania konkretnego zadania w imieniu swojego pracodawcy.

Kandydaci pomyślnie zaliczając egzamin na poziomie EFB 4, będą:

 • biegle orientować się we wszystkich formach, aspektach i stylach korespondencji biznesowej,
 • przygotowani do pełnienia funkcji kierowniczych w anglojęzycznych zespołach oraz do bycia autorytetem w dziedzinie zastosowania języka angielskiego we wszystkich aspektach działalności gospodarczej.

Zadania egzaminacyjne:

 1. Czytanie i zrozumienia autentycznego tekstu oraz skonstruowanie pisma urzędowego związanego z tym tekstem.
 2. Pisanie tekstów biznesowych z podanych informacji.
 3. Przeformułowanie i formatowanie tekstów z jednego typu na inny tekst - tekst na streszczanie, przedstawienie tekstu w postaci graficznej itp.
 4. Rozszerzanie i stworzenie różnego rodzaju tekstów biznesowych na podstawie podanych informacji (np. zawiadomienie o wystawie lub zaproszenia na otwarte spotkanie rekrutacyjne).

Komponenty egzaminu EFB 4

Obowiązkowa część: Reading and Writnig trwa 3 godziny. Kandydat odpowiada na 4 pytania dotyczące ww.  zagadnień.

Opcjonalna część:

 1. Speaking trwa 17 minut
 2. Listening trwa 30 minut. Kandydat proszony jest o udzielenie odpowiedzi na 30 pytań.

Oceny z części Reading and Writing

Pass 50% poprawnych odpowiedzi

Merit 60% poprawnych odpowiedzi

Distinction 75% poprawnych odpowiedzi

Na Certyfikacie EFB Level 4  zdanym na Pass widnieje wynik C1 w skali CEFR  (Proficiency)

Na Certyfikacie EFB Level 4 zdanym na Merit lub Distinction widnieje wynik C2 w skali CEFR (Mastery).

Kandydaci, którzy zdali EFB level 4 mogą poszerzać swoje kompetencje zdobywając dodatkowe kwalifikacje:  Dyplom dla międzynarodowych menedżerów, Diploma in Business English for International Managers.

Przykłady Past Paper i Model Answers można znaleźć korzystając z wyszukuwarki:  Qualification Search

© 2013 | Stworzone przez dibby.pl